به مسائل نگاه بخشی ندارم، منافع کشور و مردم را در نظر می‌گیرم

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402042113671/%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%85