تاکید دادستانی تهران بر استانداردسازی جرثقیل‌های برجی

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402070100346/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%DB%8C