تاکید محسنی اژه‌ای بر ضرورت معرفی جایگاه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402070503463/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C