تبعات غیبت سربازان و محرومیت‌های اجتماعی برای مشمولان وظیفه

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1403031811446/%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87