تبلیغ کنندگان کوروش کمپانی باید پاسخگو باشند

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402113021590/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF