تدابیر ویژه دادستانی کل در تامین امنیت و صیانت از حقوق عامه زائران اربعین

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402060503401/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86