تزریق ۸۱ قاضی تا پایان سال به دادگستری استان آذربایجان شرقی

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402071308503/%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%DB%B8%DB%B1-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C