تشکیل پرونده برای فرزندان یک مقام ارشد قضایی/ نیلوفر حامدی و الهه محمدی تبرئه نشده‌اند

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402070402168/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%88