تشکیل پرونده قضایی درباره سقوط چند شئ در شهرستان گرگان

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402062716652/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%A6-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86