تشکیل پرونده قضایی در خصوص قطع عضو یک دختر ۹ ساله در تهران

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402051509271/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%DB%B9-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86