تصاویر تیراندازی قدیمی است/اوضاع شهر زاهدان عادیست

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402070704558/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D8%AA