تعطیل کردن شنبه از یک مجلس انقلابی بعید بود/ اکثر مردم ارتباط اقتصادی با خارج ندارند

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1403023021870/%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7