تعقیب کیفری مسئولان متخلف در حوزه تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی در مازندران

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402090503358/%D8%AA%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C