تعیین اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402051811511/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3