توضیحات بهداری زندان نوشهر درباره علت فوت جواد روحی

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402061006541/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%AD%DB%8C