توضیحات طحان‌نظیف درباره پیش‌ثبت‌نام انتخابات

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402051207451/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA