توضیحات معاون قضایی قوه قضاییه درباره فرایند رسیدگی به پرونده‌ها در کمیسیون عفو و بخشش

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1403031610201/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7