توضیح روابط عمومی دیوان عالی کشور درباره پذیرش اعاده دادرسی محمد قبادلو

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402050402900/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF