توضیح قوه قضاییه درباره تجمع عده‌ای برای پیگیری موضوع حجاب

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402041811466/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8