ثبت نام ۱۱۰ هزار نفر در آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402051509026/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DB%B1%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87