جریمه ۷۲ میلیاردی برای ایفا نکردن تعهد ارزی در البرز/ جریمه صراف گرانفروش در زنجان

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402091208467/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%DB%B7%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%81%D8%A7-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81