جلسه رسیدگی حقوقی به پرونده گروهک الاحوازیه

منبع خبر: https://www.isna.ir/photo/1402062918212/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DA%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%87