جلوگیری از واگذاری سهام دولت از سوی پتروشیمی باختر

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402061811210/%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1