جلوگیری از ویلاسازی غیرمجاز در محدوده تلو

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402060704565/%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%88