جنتی: اجتماع اربعین پیروزی جبهه حق را سرعت می‌بخشد

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402060805359/%D8%AC%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87-%D8%AD%D9%82-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%AF