حجتی: مالکین سیم کارت‌های سلب امتیاز شده می‌توانند اعاده مالکیت کنند

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1403031509967/%D8%AD%D8%AC%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA