حضور هیاتی از انجمن دفاع از قربانیان تروریسم در نشست سازمان ملل

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402070100471/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84