حضور یک مقام قضایی از دادگستری تهران در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1403031610647/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%87