حکم انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش «قطعی» نیست/در مهلت قانونی اعتراض می‌کنیم

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402051811391/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C