خلیلی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402042717826/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D8%AF