دادستانی برای مقابله با زباله‌گردی به شهرداری مجوز داده است

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1403030905968/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA