دادستان دلفان: علت مرگ دکتر پرستو بخشی مسمومیت دارویی بوده است

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1403012010590/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA