دادستان کل کشور: با برهم زنندگان امنیت روانی جامعه برخورد می شود

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1403023123286/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%85-%D8%B2%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C