دادگاه‌های علنی آنلاین در کل کشور گسترش خواهد یافت

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402043120047/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA