دادگاه مطبوعات ملزم به تبعیت از نظر هیات منصفه نیست

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402070402717/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%81%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA