در آزمون وکالت ۱۴۰۲، ۱۰۹ هزار و ۹۱۹ داوطلب شرکت کردند

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402051307562/%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%DB%B1%DB%B0%DB%B9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B9%DB%B1%DB%B9-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF