در خصوص ماهیت مجرمانه و جنایت رفتار داعش اتفاق نظر وجود دارد

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402070503125/%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF