در مجازات‌های جایگزین حبس « تناسب» و «بازدارندگی» مورد توجه قرار گیرد

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402050402600/%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1