دستور رئیس قوه قضاییه درباره پرونده خنثی‌سازی ۳۰ انفجار در تهران

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402070301479/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%86%D8%AB%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B3%DB%B0-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86