رئیس سازمان ثبت اسناد: اتمام حدنگاری از دغدغه‌های مسئولان نظام است

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402070905801/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%AF%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85