رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور: باید از سرمایه اجتماعی صیانت شود

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402060402293/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%AF