رئیس کل محاکم تهران: اشراف بر وظایف مدیریتی یکی از مقوله‌های مهم پیشرفت در محاکم تهران است

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402042314639/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C