رد طرح تغییر شیوه برگزاری کنکور/ تشکیل پرونده برای فرزندان یک مقام ارشد قضایی

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402070604140/%D8%B1%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9