رسیدگی به پرونده‌های «هم‌میهن» و «رکنا» در دادگاه مطبوعات

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1403032114279/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D9%85%DB%8C%D9%87%D9%86-%D9%88-%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA