رفع اختلاف شرکت داروسازی الحاوی و سازمان غذا و ‎دارو/ اجازه فروش ۶ قلم داروی مسدود شده

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402071107385/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4