رهایی ۷۵ محکوم به قصاص در استان تهران در سال ۱۴۰۲

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1403030704735/%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B7%DB%B5-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2