روحیه انقلابی، اولین ویژگی است که یک مدیر باید داشته باشد

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402070805469/%D8%B1%D9%88%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF