زمین‌خواری به دلیل ترک فعل برخی دستگاه‌های متولی رخ می‌دهد

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402070402709/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%AE-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF