زندان نوشهر: جواد روحی در بیمارستان فوت کرد

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402060906377/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%AD%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF