سازمان بازرسی: از تعطیلی یک واحد تولیدی با ۲۳۰ کارگر جلوگیری شد

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1403031912227/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%B2%DB%B3%DB%B0-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C